Resmi yazışmaların ve evrakların güvenli bir şekilde online olarak gönderilmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla kuruluşlara Kayıtlı Elektronik Posta adresi alma zorunluluğu getirilmiştir.


KEP nedir? 
Resmi yazışmaların uluslararası standartlarda güvenli bir şekilde elektronik ortamda yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir.

 

1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Alma zorunluluğu hakkında yönetmelik: 

 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

 

MADDE18-(3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

 

MADDE 1525-(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

 

MADDE 1525-(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunlarınsonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

 

Elektronik Tebligat Mevzuatı

 

7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

MADDE 7/a-(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları zorunludur.

Bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.

 

MADDE 7/a-(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

 

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 11.01.2011 tarihinde değiştirilen

 

1. maddesi :

Kazai merciler,
(Mahkemeler, İcra Daireleri) 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

 

(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 

(TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları vs.)

 

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
(YÖK, ÖSYM, Üniversiteler, SSM, Karayolları G.M., TSE vs.)

 

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
(RTÜK, BTK, SPDK, BDDK, EPDK, KİK vs.)

 

(IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları
(Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)

 

ile ayrıca (İl özel idareleri, Belediyeler, Köy Hükmi Şahsiyetleri, Barolar, Noterler)
tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

 

Elektronik Tebligat, tebligat kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Kayıtlı Elektronik Posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği;

 

MADDE 6 :

 

(2) Tebligatı çıkaran mercinin merkezi yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır.Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran mercinin sistemi ile İdarenin (PTT) sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.

 

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma

 

MADDE 7 :

 

(1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.

 

(2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

 

(3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

 

(4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

 

İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi

 

MADDE 9 :

 

(1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare (PTT), bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.

 

(4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin (PTT) sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir.

 

(5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır veerişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.

 

(6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

 

2. Tebliğ ve Yönetmelikler


Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

 

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

 

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

 

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

 

Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esaslar

 

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul Esaslar

 
 
3.  DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEĞİ


Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan linklerden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

2015-8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar
2015-8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Temel Bilgi ve Belgeler, Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi ile İlave Destek Verilecek İllere ilişkin bilgi için tıklayınız.

 

Temel Bilgi ve Belgeler
Hedef ve Öncelikli Ülkeler
İlave Destek Verilecek İller

 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesine Yönelik Başvuru Belgeleri ve Formlarına İlişkin Bilgi İçin Tıklayınız.

 

Ürün-Hizmet Tescil Desteği
Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
Belgelendirme Desteği
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
Yurtdışı Birim Desteği
Danışmanlık Desteği
Acenta Komisyon Desteği
Tercümanlık Desteği
Hasta Yol Desteği
Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği

Call Center